ALGEMENE VOORWAARDEN


Opdrachtnemer: Robert Tettero van Begeleidings- en Coachingspraktijk Manna Life Source, Association of Holistic Healing and Inner Growth. Opdrachtgever: Particuliere Cliënt die coachingsessie(s) of aangeboden andere activiteit(en) bij Opdrachtnemer volgt of bedrijf op wiens initiatief/doorverwijzing de Cliënt coachingsessie(s) of aangeboden andere activiteit(en) bij Opdrachtnemer volgt. Cliënt: degene die daadwerkelijk de coachingsessie(s) of andere aangeboden activiteit(en) bij Opdrachtnemer volgt, al dan niet op initiatief/doorverwijzing van Opdrachtgever.

Opdrachtgever en/of Cliënt verklaren zich akkoord met de hier genoteerde Algemene Voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever en/of Cliënt verricht. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voor de te leveren dienst schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Indien noodzakelijk zal in tweede instantie een mediator worden ingeschakeld.

Opdrachtnemer verplicht zich te allen tijde zorg te dragen voor waarborging van een hoge kwaliteit en heeft dienaangaande een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer aanvaardt, zowel naar de Cliënt als naar de Opdrachtgever toe, geen aansprakelijkheid voor hetgeen tijdens en/of als gevolg van de sessie/coachingtraject en andere door de Cliënt gevolgde activiteiten gebeurt. Elk door een Cliënt te doorlopen coachtingraject en activiteit brengt een proces op gang. Dit is normaal en inherent aan het doorlopen van een coachingtraject en activiteit. Het doorlopen van het coachingtraject en activiteit gebeurt door de Cliënt geheel op eigen risico.
De Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer de opdracht onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever uitvoert. De Opdrachtgever en/of de Cliënt zijn verplicht alle relevante informatie aan de Opdrachtnemer te verstrekken. Bezoek aan de praktijk geschiedt geheel op eigen risico. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen welke zich voordoen in of rondom de praktijkruimte en/of ruimte waarin aangeboden activiteiten worden gegeven en/of na afloop van de sessie/activiteit. Ditzelfde geldt allemaal ook voor deelname van Cliënt aan retraites in binnen- en buitenland.
Ten aanzien van gezondheidsklachten adviseert Opdrachtnemer Cliënt te allen tijde om contact te hebben met een reguliere geneeskundige. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt toestemming te verlenen aan de Opdrachtnemer contact te hebben met deze reguliere geneeskundige (behandelend arts).


Het belang van de Cliënt heeft voor Opdrachtnemer eerste prioriteit. Opdrachtnemer voelt zich gebonden aan de geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat zich tijdens en als gevolg van de sessie/coaching traject, de activiteit(en) voorvalt. Als gevolg hiervan zal eventueel verslag van een sessie en/of de voortgang van het door de Cliënt doorlopen traject naar de Opdrachtgever toe alleen door de Cliënt zelf worden gedaan. Mocht Opdrachtgever enige extra informatie van Opdrachtnemer willen ontvangen dan zal de Opdrachtnemer dit pas geven nadat de Cliënt hiertoe toestemming heeft gegeven. Alleen de Cliënt zelf heeft recht op inzage in het eigen dossier.

Alle partijen kunnen te allen tijde in wederzijds overleg het coachingtraject, deelname aan activiteiten beëindigen. Definitieve beëindiging vindt plaats als ook aan alle betalings-voorwaarden zijn voldaan (zie betalingsvoorwaaden). Alleen in het geval dat de Cliënt een coachingtraject, of opleiding wenst te beëindigen zal de Cliënt de Opdrachtnemer een door de Cliënt ondertekende schriftelijke verklaring doen toekomen waarin de Cliënt aangeeft de activiteit voortijdig te willen beëindigen. Ditzelfde geldt voor Opdrachtgever wanneer de wens te beëindigen van opdrachtgever komt. Wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst eenzijdig wenst te beëindigen kan dit onder vermelding van argumenten.

Betalingsvoorwaarden:

Individuele Sessies

De eerste sessie dient altijd contant te worden betaald. Bij een commitment van 10 sessies worden de 10 sessie traject meteen in rekening gebracht . Kortingen zijn mogelijk (zie prizenlijst). Een factuur wordt dan gemaakt voor de 10 sessies met aftrek van de eerste betaalde sessie. Als iemand tijdens het traject besluit er mee te stoppen is er op geen enkel manier restitutie of gedeeltelijke restitutie mogelijk en zijn de openstaande sessies ook niet overdraagbaar aan een derde.

Workshops

Voor workshops is er een volledig restitutie met aftrek van € 25 voor administratie kosten bij afmelding voor 2 maanden. 50% restitutie bij afmelding voor 3 weken. Daarna is  teruggave niet meer mogelijk en is de contributie niet overdraagbaar aan een derde. In het geval van onmacht (ongeluk of ziekte) maken wij met overleg een uitzondering. In dit geval is de contributie ook niet overdraagbaar aan een derde maar kan je aan een eerst volgende training/workshop mee doen. Voor de Life Empowerment Training Intensief Cursus is er een €500 niet-restitueerbaar aanbetaling van wegen betaling en verplichting aan derden

Ademwerkopleiding

De training dagen die in 4 blokken worden gegeven kunnen in 3 termijnen worden betaald. Dit wordt contractueel vastgelegd en moet door de deelnemer worden ondertekend. De eerste termijn moet in ieder geval voor het begin van de eerste deel worden betaald. Voor restitutie van de contributie geldt de zelfde regel als bij betalingen voor workshops.

Als onderdeel van een volledige certificering is een deelnemer verplicht om 10 individuele sessies met een man en 10 individuele sessies met een vrouw te hebben voltooid (zie voorwaarden voor ademwerkopleiding op de website). De individuele sessies behoren in dit geval in het begin van de 10 sessies worden betaald en geldt als deel van de opleiding. Bij het niet willen afronden van de opleiding is de cliënt wel gebonden aan het volledige bedrag te voldoen en is er in geen enkel geval restitutie mogelijk en overgebleven individuele sessies niet overdraagbaar. Ook niet in het geval van onmacht. 10 sessies bij een man of vrouw behoren normaal gesproken binnen 5 maanden worden voltooid. Uitzonderingen worden onderling gemaakt maar de 10 sessies moeten dan maximaal binnen 9 maanden zijn afgerond.

Prijzen Individuele sessies :

Individuele privè sessie: €. 180

Factuur op eigen bedrijf of privè praktijk: €. 200

Factuur naar bedrijven/werkgever: €. 250

t/m 1 uur telefoon consult of skype sessie: €. 80

Alle prijzen zijn inclusief btw. Sessies duren gemiddeld 2 uur.

Een coaching sessie duurt gemiddeld 2 uur. Wanneer bij verhindering van de Cliënt niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de coachingsessie door de Cliënt is afgezegd wordt de coachingsessie bij de Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening gebracht. Betaling van een factuur vindt plaats binnen 7 dagen na factuurdatum. Als reiskosten worden in rekening gebracht de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer (bij treinreizen 1e klas) dan wel bij eigen vervoer € 0.19 per gereden kilometer. Alle door Opdrachtnemer te maken kosten als gevolg van te late betaling zijn voor rekening voor Opdrachtgever en/of Cliënt.